Sự chuyên nghiệp của Novas mang lại hy vọng hợp tác trong tương lai.

Ông SOREN SONERGAARD

Giám đốc Dự án Xử lý Dioxin Sân Bay Đà Nẵng

Công ty: Veolia Water Solution & Technologies Viet Nam Liability Limited

 

 

Thông tin dự án: https://www.novas.com.vn/du-an/du-an-m/du-an-xu-ly-dioxin-san-bay-da-nang-1076.html

 

 

Tổng Lượt Truy Cập: 362.557

Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng | Số Điện Thoại: +84 236 3736909 | Fax: | Email: [email protected]
© 2024 by NOVAS