Chọn Novas làm nhà thầu M&E là một quyết định đúng đắn của chúng tôi.

Ông PAVEL VYPLEL

Giám đốc dự án

Dự án Nhà máy sản xuất tụ điện Hydra Việt Nam